​کالیبراسیون

سنجشگران صنعت دقیق البرز (سَدا)

ISO 17025

کالیبراسیون و تایید صلاحیت

​ISO / IEC 17025, 2017

دارای گواهینامه

​​خدمات ما
.

​​تعمیرات و نگهداری

​​کالیبراسیون

​​بازرگانی و فروش

.
.

خدمات آزمایشگاه کالیبراسیون

کالیبراسیون دما:
ترموکوپل ها، سنسورهای مقاومتی، نمایشگرهای دیجیتالی و آنالوگ، محیط های دمایی، ترانسمیترها

کالیبراسیون فشار:
ترانسمیترها، گیج ها، نمایشگرهای دیجیتالی، ترانسمیترهای اختلاف فشاری، سوییچ ها

کالیبراسیون جرم:
ترازوهای دیجیتالی، ترازوهای آنالوگ، وزنه های کلاس F , M، باسکول

کالیبراسیون حجم:
ظروف حجمی شامل: پیپت، بالن، استوانه مدرج، بورت، پیکنومتر

کالیبراسیون ابعاد:
کولیس داخل سنج، خارج سنج، عمق سنج، میکرومتر داخل سنج، خارج سنج، عمق سنج

کالیبراسیون گشتاور:
گشتاور متر، ترکتستر

© 2020 SADA Lab
M.sb webdesign