زمان کالیبراسیون

عوامل زیادی در حداقل زمان فواصل اندازه گیری موثر هستند:

  1. نوع وسیله
  2.  پیشنهاد و توصیه کارخانه سازنده
  3. روند داده های به دست آمده از روی سوابق کالیبراسیون قبلی
  4. سوابق تعمیر و نگهداری دستگاه
  5. طول زمان استفاده و تعداد دفعات استفاده
  6. مدت زمان عمر دستگاه
  7. تغییر شرایط محیطی(ماننددما، رطوبت، ارتعاشات و…)

نوشته های اخیر

دسته بندی ها