هدف از کالیبراسیون

کالیبراسیون معمولا با اهداف زیر انجام می شود:

  • برای استقرار قابلیت ردیابی دستگاه به استانداردهای مرجع
  • اطمینان از درستی مقادیر خوانده شده از دستگاه اندازه گیر

نوشته های اخیر

دسته بندی ها