مکان کالیبراسیون

مکان کالیبراسیون می تواند در محل آزمایشگاه شرکت کالیبراسیون باشد و یا در محل استفاده دستگاه.بهتر است دستگاه در محل استفاده کالیبره گردد تا مواردی مانند تغییر شرایط محیطی یا آسیب دستگاه در حمل و نقل در صحت کالیبراسیون نقشی نداشته باشند. برچسب گذاری: دستگاه کالیبره شده باید از دستگاه کالیبره نشده مشخص باشد تا اشتباه سهوی دقت آزمایش را زیز سوال نبرد. به این منظور معمولا روی دستگاه کالیبره شده یک برچسب نصب میگردد …
ادامه مطلب

زمان کالیبراسیون

عوامل زیادی در حداقل زمان فواصل اندازه گیری موثر هستند: نوع وسیله  پیشنهاد و توصیه کارخانه سازنده روند داده های به دست آمده از روی سوابق کالیبراسیون قبلی سوابق تعمیر و نگهداری دستگاه طول زمان استفاده و تعداد دفعات استفاده مدت زمان عمر دستگاه تغییر شرایط محیطی(ماننددما، رطوبت، ارتعاشات و…)
ادامه مطلب

کالیبراسیون چیست؟

در استاندارد ملی ایران کالیبراسیون چنین تعریف شده: کالیبراسیون عبارت است از مقایسه یک دستگاه اندازه گیری با یک استاندارد و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظیم کالیبراسیون در مقایسه با استانداردهای مربوطه است. کالیبراسیون به زبان ساده یعنی اندازه گیری و صحت وسیله اندازه گیری در مطابقت با مرجع تایید شده می باشد. با توجه به اینکه دستیابی به کیفیت برتر و انجام آزمایش های دقیق از طریق …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها